Takstblad

Pr. 21. november 2022

Grundet kraftigt stigende energipriser, forhøjes m3 prisen pr. ovenstående dato.

Kategori excl. moms
Enfamiliebolig i bymæssig bebyggelse, hvor boligen har egen stikledning Fordelingstal 119.800kr.
Boligenheder i bymæssig bebyggelse, hvor flere husstande har fælles stikledning lejligheder i kædehuse, dobbelthuse og blokbebyggelse Fordelingstal pr. husstand/lejlighed 0,917.820kr.
Industri, erhverv, institutioner o.l. efter bestyrelsens nærmere bedømmelsen.

Tilslutningafgifter skal være betalt, inden tilslutning foretages.

Tilslutningsafgiften reguleres pr. 1. januar i henhold til Dansk Vandtekninsk Forenings seneste offentliggjorte indekstal.

Løbende vandafgifter ekskl. moms
Afregning efter måler opkræves halvårlig bagud7,85 kr./m3
Vandafgift til staten, heraf drikkevandsbidrag 0,39kr.6,37 kr./m3
Fast årlig afgift
Målerleje150 kr.
1,5-2,5 m3/t måler / husmåler1000 kr.
5,0 m3/t måler1.600 kr.
10,0 m3/t måler5.210 kr.
20,0 m3/t måler8.130 kr.
30,0 m3/t måler10.550 kr.
Luknings- og genåbningsgebyrer
Lukning
åbning

v/afbrydelse på grund af restancer + faktiske udgifter.
500 kr.
500 kr.

Ved for sen indbetaling af forfaldne afgifter tillægges et ekstra gebyr. 

Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er værket berettiget til at lukke for vandforsyningen.

Gebyrer ved betaling efter forfaldsdato
For sen indberetning af aflæsningskort (momsfri)250 kr.
Rykkergebyr pr. rykker (momsfri)100 kr.
Besøgsgebyr f.eks. ved hjælp til aflæsning500 kr.
Oplysningsgebyr til advokat, ejendomsmægler mm ved hushandel500 kr.
Flyttegebyr250 kr.
Beløb under 100 kr. refunderes ikke